اگر داد باید که ماند بجای
بیرای ازین پس بدانا نمای