چو دیدار یابی به شاخ سخن
بدانی که دانش نیاید به بن